Foldink at Seaside Startup Summit 2019

Foldink at Seaside Startup Summit 2019

The summer was really hot for #Foldink!
Just like last summer, our team participated in the Seaside Startup Summit. Tents, working groups, hot weather, mentorship, master-classes, and workshops: all of these were awaiting us at Seaside Startup Summit. Foldink was represented in the HealthTech Track of the Starter Program. Before the main Pitching Session, we were given an opportunity to communicate with leading business experts, as well as improve our Pitch Deck. We also participated in the workshop organized by the AUA’s Entrepreneurship and Product Innovation Center (EPIC). Besides, very useful and interesting Campfire Talks were organized during the Summit.
Finally, on the last day, during the Awards Ceremony, Foldink was awarded a $500 Special prize by AUA, and an opportunity to work in EPIC Prototyping Lab.
Foldink team would like to express acknowledgments to all organizers of the Summit, as well as to all mentors who had their contribution in this small victory.

Ամառը թեժ էր Ֆոլդինկի համար։ Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ մեր թիմը մասնակցում է Seaside Startup Summit-ին։ Վրաններ, ջոկատներ, շոգ եղանակ, մենթորշիփ, մաստերկլասներ և վորքշոփեր։ Այս ամենը սպասում էր մեզ Seaside Startup Summit-ում։ Մեր ստարտափը ներկայացված էր Starter ծրագրի HealthTech Track-ում։ Մինչև բուն Pitching Session-ը կատարելագործեցինք մեր Pitch Deck-ը` շփվելով ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ։ Մասնակցեցինք նաև AUA-ի Entrepreneurship and Product Innovation Center (EPIC)-ի կողմից կազմակերպած վորքշոփին։ Շատ օգտակար Campfire Talk-եր էին կազմակերպված սամմիթի ընթացքում։
Ապա, վերջին օրը, մրցանակաբաշխության ժամանակ Ֆոլդինկն արժանացավ $500 մրցանակի AUA-ի կողմից և EPIC Prototyping Lab-ում աշխատելու իրավունք։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, ինչպես նաև բոլոր մենթորներին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան այս փոքրիկ հաղթանակի մեջ:

Para TV on SSS19
Because of the interest of the society towards our technology, we decided to demonstrate the general working principles of our 3D Bioprinter Prototype during the Summit.
However, it is important to mention, that – unlike this demonstration – during the experiments, bioprinting with real living cells is always carried out in aseptic conditions, with strict adherence to biosafety rules.
Credits to PARA.TV for the image.