In the end of 2018/beginning of 2019, our startup Foldink was represented in the project "Co-Creating Entrepreneurship Ideas", supported by
Our startup #Foldink has successfully passed the 2nd Incubation Cycle of the Beeline Startup Incubator (BSI), which lasted 4 months.During this period,
Հայաստանում մի խումբ երիտասարդներ փորձում են ստեղծել 3D պրինտեր, որը հյուսվածքներ ու օրգաններ կտպի   3D պրինտերը, որի օգնությամբ կարելի է տպագրել իսկական հյուսվածքներ